Podmienky používania služby

Portál www.objednatvysetrenie.sk slúži na objednávanie pacientov k lekárom. Vznikol ako súčasť projektu e-VÚC, ktorý zverejňuje informácie o zdravotníckych zariadeniach.

Služba elektronického objednávania termínu vyšetrenia je bezplatná pre pacientov aj pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti!

Pacient - informácia o spracúvaní osobných údajov pacientov, ktorí sa objednávajú na vyšetrenie

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

Pri spracúvaní osobných údajov je pacient, objednávajúci sa na vyšetrenie, dotknutou osobu, t.j. osobou, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Pacient musí mať funkčný mobilný telefón, pomocou ktorého je overovaná jeho identita a na ktorý dostáva správy o objednávke. Pre objednávanie sa pacient nemusí registrovať, stačí zadať číslo svojho mobilného telefónu.

Pre objednanie na vyšetrenie je nevyhnutné, aby ste nám poskytli niektoré vaše osobné údaje. Vyberte si termín, ktorý vám vyhovuje a ďalej uveďte prosím, vaše meno a číslo vášho mobilného telefónu, na ktoré vám doručíme bližšie informácie týkajúce sa vami vybraného termínu. Ako nepovinné údaje môžete uviesť rok narodenia a váš e-mail.

Osobné údaje, ktoré uvediete v elektronickom formulári, budú použité vami vybraným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý je v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov prevádzkovateľom, a to pre účely objednania v súvislosti s poskytnutím zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov a čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktorým je oprávnený záujem prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje budú uchovávané v súlade s bezpečnostnou politikou technického prevádzkovateľa počas doby 24 mesiacov po termíne objednaného vyšetrenia.

Ako dotknutá osoba máte tieto práva:

  • Vyžadovať prístup k vašim osobným údajov, to znamená že máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
  • Vyžadovať opravu vašich osobných údajov, to znamená že prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
  • Vyžadovať vymazanie vašich osobných údajov, to znamená, že máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov.
  • Vyžadovať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, to znamená, že za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
  • Namietať spracúvanie vašich osobných údajov.

Keď máte pochybnosti o zákonnosti spracúvania vašich osobných údajov môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, to znamená, že ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 2 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

Žiadosť si môžete uplatniť u prevádzkovateľa informačného systému (vami vybraného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti) alebo u technického prevádzkovateľa, spoločnosti CRYSTAL CONSULTING, s.r.o., IČO: 35 788 402, Jilemnického 7053/3, Trenčín 911 01, ktorý vašu žiadosť v čo najkratšom čase postúpi poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti - podmienky použitia

Poskytovateľ alebo ordinujúci lekár musí mať prístup do aplikácie AMBULANCIA, pomocou ktorej komunikuje so samosprávnym krajom.

Ste poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a chcete sa zapojiť do objednávacieho systému? Tu je postup:

  1. Ak ste doteraz nepoužívali aplikáciu AMBULANCIA, kontaktujte:
  2. Ak máte prihlasovacie údaje do aplikácie AMBULANCIA, použite ich. Po prihlásení si preštudujte príručku, ktorá je v aplikácii k dispozícii.
  3. Aktivujte si objednávanie a nastavte parametre.
  4. V prípade akýchkoľvek otázok alebo technických problémov kontaktujte

Politika používania cookies

Táto internetová stránka a jej podstránky používajú technológiu cookies. Cookie predstavuje krátky text (alfanumerický reťazec), ktorý je uložený na koncovom zariadení návštevníka našich internetových stránok. Technológiu cookies využíva v dnešnej dobe množstvo prevádzkovateľov webových stánok a stala sa tak úplne bežnou.

My na tejto stránke využívame len tzv. cookies tretích subjektov a to konkrétne pre službu Google Analytics. Ide o využitie štatistického nástroja, prostredníctvom ktorého meriame návštevnosť našich webových stránok.

Ak ako používateľ alebo návštevník našich stránok nesúhlasíte s touto politikou využívania technológie cookies, môžete kedykoľvek slobodne vymazať súbory cookies súvisiace s touto stránkou zo svojho počítača. Taktiež môžete zakázať ukladanie súborov cookies pre tieto stránky priamo v nastaveniach svojho prehliadača, alebo pristupovať na tieto stránky v režime prehliadača, ktorý nepovolí ukladanie cookies. V tomto prípade Vám však ako prevádzkovateľ nevieme zaručiť plnohodnotnú úroveň dostupnosti jednotlivých stránok a služieb.