Výber druhu vyšetrenia
Nefrologická ambulancia pri dialyzačnom stacionári B. Braun Avitum, Bratislava-Nové Mesto, (B. Braun Avitum s.r.o.)

Pacientom nerešpektujúcim pokyny môže byť poskytnutá len neodkladná zdravotná starostlivosť.

Prosíme o pochopenie, akceptovanie a zohľadnenie faktu, že TELEFONICKÉ INFORMÁCIE/KONZULTÁCIE/EDUKÁCIU sme z personálnych a prevádzkových dôvodov a príčin schopní poskytovať výlúčne len v ordinačných dňoch každý pracovný pondelok, utorok, stredu a štvrtok v čase cca od 13:30 hod. do 15:00 hod. (piatky sú vyhradené pre pacientov liečených peritoneálnou dialýzou a ultrazvukové vyšetrenia, prípadne iné špeciálne vyšetrenia). Prosím o BEZVÝHRADNÉ rešpektovanie tohto nevyhnutného obmedzenia. V opačnom prípade môže ľahko dôjsť k tomu, že spôsobíte vážne narušenie poskytovania zdravotnej starostlivosti iným ľuďom a/alebo im spôsobite dyskomfort spôsobený predĺženým čakaním na vyšetrenie a podobne. Ďakujeme za pochopenie, akceptáciu a ústretovosť.
Uvedené časy odberov a vyšetrení sú LEN ORIENTAČNÉ a bez akéhokoľvek poplatku. Presný čas odberu a/alebo vyšetrenia sa riadi aktuálnym zdravotným stavom ostatných pacientov čakajúcich na odbery a/alebo vyšetrenie, nevyhnutnosťou poskytnúť neodkladnú zdravotnú starostlivosť niektorým pacientom a prevádzkovou a personálnou situáciou v zariadení vždy v súlade s aktuálne platnými príslušnými zákonnými nariadeniami a ostatným opatreniami príslušných orgánov štátu a regulačnch autorít.

MUDr. Ľubomír POLAŠČÍN, nefrológ, vedúci lekár.

=== === ===

Prosíme a aj žiadame SÚČASNE AJ o vzájomné korektné rešpektovanie a dodržiavanie uvedených podrobných pokynov k jednotlivým typom vyšetrení, čoho nevyhnutným predpokladom je, aby ste sa s nimi aj dôsledne oboznámili ešte predtým, než pristúpite k objednávaniu sa na odbery a/alebo vyšetrenia.
Objednávanie je možné cez uvedený webový portál vyššieho územného celku (VÚC) Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) www.e-vuc.sk na webových adresách:
https://www.objednatvysetrenie.sk/z5883/ alebo https://www.e-vuc.sk/z5883/.
V prípade nedostupnosti niektorého typu špeciálneho vyšetrenia kontaktujte náš personál, ktorý Vás objedná telefonicky v rámci dostupných možností.
Uvedené telefonické a iné kontakty môžu v prípade nevyhnutnosti poslúžiť aj na konzultácie, overenie si informácií a prípadné upresnenie pokynov. V odôvodnených prípadoch a situáciách Vás môže prostredníctvom tohto portálu objednať náš poverený a autorizovaný personál s pridelnými prístupovými právami.
Ďakujeme za pochopenie a vzájomný ústretový prístup.

MUDr. Ľubomír POLAŠČÍN, nefrológ, vedúci lekár
Odbery
najbližší termín: 8.2.2023, 7:00

Odber biologického materiálu (krv, moč, dialyzát a podobne) špecializovanou nefrologickou zdravotnou sestrou.
Vzhľadom na režim plánovania a prípravy odberov, je nevyhnutné objednať sa na odber biologického materiálu minimálne 7 dní vopred pred jeho realizáciou.
Následne je potrebné objednať sa na príslušný typ nefrologického vyšetrenia najskôr po uplynutí ďalších 7 dní po vykonaní odberov.
Vhodné je priniesť si so sebou aj fotokópie doterajších odborných vyšetrení od iných medicínskych špecialistov a podobne a/alebo absolvovaných v období od predchádzajúceho vyšetrenia v uvedenej nefrologickej ambulancii.
V poznámke žiadame záväzne uviesť Vaše platné zdravotné poistenie, v akej zdravotnej poisťovni ste náležite aktuálne poistení, prípadne aký typ zdravotného poistenia máte a je aktuálne platný, event. či si budete vyšetrenia hradiť ako samoplatca.

TELEFONICKÉ INFORMÁCIE sme z personálnych a prevádzkových dôvodov schopní poskytovať výlúčne v ordinačných dňoch v čase od 13:30 hod. do 15:00 hod. Prosím o BEZVÝHRADNÉ rešpektovanie tohto obmedzenia. V opačnom prípade spôsobíte vážne narušenie poskytovania zdravotnej starostlivosti. Ďakujeme za pochopenie.

=== === ===

Pokyny k zberu moča a podobne a skúmavky osobne alebo telefonicky:
Nefrologická ambulancia B. Braun Avitum Bratislava - Nové Mesto
Hlučínska 3
831 03 Bratislava
Tel.: +421 2 44255763

Nefrologické vyšetrenie, kontrolné, dispenzárne
najbližší termín: 8.2.2023, 11:15

Špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore NEFROLÓGIA.
Najčastejšie využívané vyšetrenie u dispenzarizovaných pacientov v uvedenej nefrologickej ambulancii.
Štandardné kontrolné nefrologické vyšetrenie špecialistom v odbore NEFROLÓGIA u pacientky/pacienta, ktorý je v DISPENZÁRNEJ zdravotnej starostlivosti v uvedenej nefrologickej ambulancii.
Vhodné je priniesť si so sebou aj fotokópie odborných vyšetrení od iných medicínskych špecialistov a podobne absolvovaných v období od predchádzajúceho vyšetrenia v uvedenej nefrologickej ambulancii.
V poznámke žiadame záväzne uviesť Vaše platné zdravotné poistenie, v akej zdravotnej poisťovni ste náležite aktuálne poistení, prípadne aký typ zdravotného poistenia máte a je aktuálne platný, event. či si budete vyšetrenia hradiť ako samoplatca.

Dôležité UPOZORNENIE: Aby bolo možné toto vyšetrenie aj zrealizovať, je NEVYHNUTNÉ minimálne 7 dní pred naplánovaným a objednaným termínom tohto vyšetrenia naplánovať si a objednať sa na ODBERY biologického materiálu podľa uvedených pokynov pre odbery. Bez výsledkov týchto laboratórnych a pomocných vyšetrení nie je možné realizovať uvedený typ nefrologického vyšetrenia. Ďakujeme za pochopenie.

Nefrologické vyšetrenie, kontrolné nedispenzárne
najbližší termín: 1.3.2023, 11:45

Špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore NEFROLÓGIA.
Štandardné kontrolné nefrologické vyšetrenie špecialistom v odbore NEFROLÓGIA u pacientky/pacienta, ktorý (ešte) nie je v dispenzárnej zdravotnej starostlivosti v uvedenej nefrologickej ambulancii.
Vhodné je priniesť si so sebou aj fotokópie odborných vyšetrení od iných medicínskych špecialistov a podobne absolvovaných v období od predchádzajúceho vyšetrenia v uvedenej nefrologickej ambulancii.
V poznámke žiadame záväzne uviesť Vaše platné zdravotné poistenie, v akej zdravotnej poisťovni ste náležite aktuálne poistení, prípadne aký typ zdravotného poistenia máte a je aktuálne platný, event. či si budete vyšetrenia hradiť ako samoplatca.

Dôležité UPOZORNENIE: Aby bolo možné toto vyšetrenie aj zrealizovať, je NEVYHNUTNÉ minimálne 7 dní pred naplánovaným a objednaným termínom tohto vyšetrenia naplánovať si a objednať sa na ODBERY biologického materiálu podľa uvedených pokynov pre odbery. Bez výsledkov týchto laboratórnych a pomocných vyšetrení nie je možné realizovať uvedený typ nefrologického vyšetrenia. Ďakujeme za pochopenie.

Nefrologické vyšetrenie, komplexné, PRVOVYŠETRENIE, nedispenzárne
najbližší termín: 6.4.2023, 10:30

Špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore NEFROLÓGIA.
Prvé komplexné nefrologické vyšetrenie špecialistom v odbore NEFROLÓGIA u pacientky/pacienta, ktorý (ešte) nie je v dispenzárnej zdravotnej starostlivosti v uvedenej nefrologickej ambulancii.
K vyšetreniu je nevyhnutné priniesť výpis zo zdravotnej dokumentácie a odoslanie (výmenný lístok) od všeobecného lekára pre dospelých - praktického lekára v zmysle platných právnych predpisov.
Vhodné je priniesť si so sebou aj fotokópie doterajších odborných vyšetrení od iných medicínskych špecialistov a podobne.
V poznámke žiadame záväzne uviesť Vaše platné zdravotné poistenie, v akej zdravotnej poisťovni ste náležite aktuálne poistení, prípadne aký typ zdravotného poistenia máte a je aktuálne platný, event. či si budete vyšetrenia hradiť ako samoplatca.

Dôležité UPOZORNENIE: Aby bolo možné toto vyšetrenie aj zrealizovať, je NEVYHNUTNÉ minimálne 7 dní pred naplánovaným a objednaným termínom tohto vyšetrenia naplánovať si a objednať sa na ODBERY biologického materiálu podľa uvedených pokynov pre odbery. Bez výsledkov týchto laboratórnych a pomocných vyšetrení nie je možné realizovať uvedený typ nefrologického vyšetrenia. Ďakujeme za pochopenie.

Nefrologické vyšetrenie, komplexné, nedispenzárne

Špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore NEFROLÓGIA.
Komplexné nefrologické vyšetrenie špecialistom v odbore NEFROLÓGIA u pacientky/pacienta, ktorý (ešte) nie je v dispenzárnej zdravotnej starostlivosti v uvedenej nefrologickej ambulancii a bol už v minulosti v uvedenej nefrologickej ambulancii v minulosti vyšetrovaný.
Vhodné je priniesť si so sebou aj fotokópie doterajších odborných vyšetrení od iných medicínskych špecialistov a podobne.
V poznámke žiadame záväzne uviesť Vaše platné zdravotné poistenie, v akej zdravotnej poisťovni ste náležite aktuálne poistení, prípadne aký typ zdravotného poistenia máte a je aktuálne platný, event. či si budete vyšetrenia hradiť ako samoplatca.

Dôležité UPOZORNENIE: Aby bolo možné toto vyšetrenie aj zrealizovať, je NEVYHNUTNÉ minimálne 7 dní pred naplánovaným a objednaným termínom tohto vyšetrenia naplánovať si a objednať sa na ODBERY biologického materiálu podľa uvedených pokynov pre odbery. Bez výsledkov týchto laboratórnych a pomocných vyšetrení nie je možné realizovať uvedený typ nefrologického vyšetrenia. Ďakujeme za pochopenie.

Ľutujeme, ale do 28.01.2024 sú všetky termíny na objednanie obsadené

Príprava na zaradenie do dlhodobej dialyzačnej liečby, nefrologické vyšetrenie, kontrolné, dispenzárne
najbližší termín: 22.3.2023, 12:00

Špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore NEFROLÓGIA.
Kontrolné nefrologické vyšetrenie špecialistom v odbore NEFROLÓGIA u pacientky/pacienta v príprave na zaradenie do dlhodobého dialyzačného programu eliminačnej liečby (HD/HDF, PD/CAPD, APD, iné RRT) v uvedenom dialyzačnom stacionári, resp. v uvedenej ambulancii peritonálnej dialýzy, ktorý je v dispenzárnej zdravotnej starostlivosti v uvedenej nefrologickej ambulancii.
Vhodné je priniesť si so sebou aj fotokópie odborných vyšetrení od iných medicínskych špecialistov a podobne absolvovaných v období od predchádzajúceho vyšetrenia v uvedenej nefrologickej ambulancii.
V poznámke žiadame záväzne uviesť Vaše platné zdravotné poistenie, v akej zdravotnej poisťovni ste náležite aktuálne poistení, prípadne aký typ zdravotného poistenia máte a je aktuálne platný, event. či si budete vyšetrenia hradiť ako samoplatca.

Dôležité UPOZORNENIE: Aby bolo možné toto vyšetrenie aj zrealizovať, je NEVYHNUTNÉ minimálne 7 dní pred naplánovaným a objednaným termínom tohto vyšetrenia naplánovať si a objednať sa na ODBERY biologického materiálu podľa uvedených pokynov pre odbery. Bez výsledkov týchto laboratórnych a pomocných vyšetrení nie je možné realizovať uvedený typ nefrologického vyšetrenia. Ďakujeme za pochopenie.

Zaradenie do prípravy na dlhodobú dialyzačnú liečbu, PRVOVYŠETRENIE, nefrologické vyšetrenie, komplexné, nedispenzárne
najbližší termín: 8.2.2023, 13:00

Špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore NEFROLÓGIA - Komplexné nefrologické prvovyšetrenie špecialistom v odbore NEFROLÓGIA za účelom začatia prípravy pacientky/pacienta na zaradenie do dlhodobého dialyzačného programu a/alebo za účelom priameho plánovaného, či neodkladného zaradenia pacientky/pacienta do dlhodobého dialyzačného programu eliminačnej liečby (HD/HDF, PD/CAPD/APD a iné RRT) v uvedenom dialyzačnom stacionári, resp. v uvednej ambulancii peritonálnej dialýzy.
K vyšetreniu je nevyhnutné priniesť výpis zo zdravotnej dokumentácie a odoslanie (výmenný lístok) od všeobecného lekára pre dospelých - praktického lekára v zmysle platných právnych predpisov.
Vhodné je priniesť si so sebou aj fotokópie doterajších odborných vyšetrení od iných medicínskych špecialistov a podobne.
V poznámke žiadame záväzne uviesť Vaše platné zdravotné poistenie, v akej zdravotnej poisťovni ste náležite aktuálne poistení, prípadne aký typ zdravotného poistenia máte a je aktuálne platný, event. či si budete vyšetrenia hradiť ako samoplatca.

Dôležité UPOZORNENIE: Aby bolo možné toto vyšetrenie aj zrealizovať, je NEVYHNUTNÉ minimálne 7 dní pred naplánovaným a objednaným termínom tohto vyšetrenia naplánovať si a objednať sa na ODBERY biologického materiálu podľa uvedených pokynov pre odbery. Bez výsledkov týchto laboratórnych a pomocných vyšetrení nie je možné realizovať uvedený typ nefrologického vyšetrenia. Ďakujeme za pochopenie.

Akútne vyšetrenie pacientky/pacienta liečeného peritoneálnou dialýzou, kontrolné, dispenzárne

Špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore NEFROLÓGIA.
Vyhradené výlučne pre akútne prípady!
Akútne nefrologické vyšetrenie špecialistom v odbore NEFROLÓGIA pacientky/pacienta zaradeného do dlhodobého peritoneálneho dialyzačného programu (CAPD a/alebo APD) pri akútnych ťažkostiach v dispenzárnej zdravotnej starostlivosti v uvedenej nefrologickej ambulancii a dialyzačnom stacionári.
Vhodné je priniesť si so sebou aj fotokópie doterajších odborných vyšetrení od iných medicínskych špecialistov a podobne.
V poznámke žiadame záväzne uviesť Vaše platné zdravotné poistenie, v akej zdravotnej poisťovni ste náležite aktuálne poistení, prípadne aký typ zdravotného poistenia máte a je aktuálne platný, event. či si budete vyšetrenia hradiť ako samoplatca.

Ľutujeme, ale do 28.01.2024 sú všetky termíny na objednanie obsadené

Peritonálna dialýza, pravidelná kontrola (CAPD a/alebo APD), nefrologické vyšetrenie, kontrolné, dispenzárne
najbližší termín: 8.2.2023, 8:45

Špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore NEFROLÓGIA.
Komplexné nefrologické vyšetrenie špecialistom v odbore NEFROLÓGIA u pacientky/pacienta zaradeného do dlhodobého peritoneálneho dialyzačného programu (CAPD a/alebo APD), pravidelná komplexná mesačná kontrola v dispenzárnej zdravotnej starostlivosti v uvedenej nefrologickej ambulancii a dialyzačnom stacionári.
Vhodné je priniesť si so sebou aj fotokópie doterajších odborných vyšetrení od iných medicínskych špecialistov a podobne absolovaných v období od prechádzajúceho vyšetrenia v uvedenej nefrologickej ambulancii, resp. ambulancii peritoneálnej dialýzy.
V poznámke žiadame záväzne uviesť Vaše platné zdravotné poistenie, v akej zdravotnej poisťovni ste náležite aktuálne poistení, prípadne aký typ zdravotného poistenia máte a je aktuálne platný, event. či si budete vyšetrenia hradiť ako samoplatca.

Dôležité UPOZORNENIE: Aby bolo možné toto vyšetrenie aj zrealizovať, je NEVYHNUTNÉ minimálne 7 dní pred naplánovaným a objednaným termínom tohto vyšetrenia naplánovať si a objednať sa na ODBERY biologického materiálu podľa uvedených pokynov pre odbery. Bez výsledkov týchto laboratórnych a pomocných vyšetrení nie je možné realizovať uvedený typ nefrologického vyšetrenia. Ďakujeme za pochopenie.

Akútne neodkladné zdravotné ťažkosti nefrologického charakteru

Špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore NEFROLÓGIA.
VYHRADENÉ VÝLUČNE PRE AKÚTNE PRÍPADY!
Akútne neodkladné komplexné alebo kontrolné nefrologické vyšetrenie špecialistom v odbore NEFROLÓGIA u pacientky/pacienta s akútnymi ťažkosťami zo strany uropoetického aparátu spadajúce do oblasti neodkladnej nefrologickej špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v uvedenej nefrologickej ambulancii v zmysle platnej a zákonom stanovenej rajonizácie.
Vhodné je priniesť si so sebou aj fotokópie doterajších odborných vyšetrení od iných medicínskych špecialistov a podobne.
V poznámke žiadame záväzne uviesť Vaše platné zdravotné poistenie, v akej zdravotnej poisťovni ste náležite aktuálne poistení, prípadne aký typ zdravotného poistenia máte a je aktuálne platný, event. či si budete vyšetrenia hradiť ako samoplatca.

Ľutujeme, ale do 28.01.2024 sú všetky termíny na objednanie obsadené

USG obličiek
najbližší termín: 10.2.2023, 8:30

Špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore NEFROLÓGIA.
Ultrazvukové vyšetrenie obličiek a/alebo močového mechúra a/alebo prostaty a/alebo uropoetického traktu a/alebo prípadne ďalších orgánov brucha a ciev špecialistom v odbore NEFROLÓGIA.
Vhodné je priniesť si so sebou aj fotokópie doterajších odborných vyšetrení od iných medicínskych špecialistov a podobne a/alebo absolvovaných v období od predchádzajúceho vyšetrenia v uvedenej nefrologickej ambulancii.
V poznámke žiadame záväzne uviesť Vaše platné zdravotné poistenie, v akej zdravotnej poisťovni ste náležite aktuálne poistení, prípadne aký typ zdravotného poistenia máte a je aktuálne platný, event. či si budete vyšetrenia hradiť ako samoplatca.

Iné vyšetrenie

Iné vyšetrenie.
Špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore NEFROLÓGIA.
Na tento typ vyšetrenia sa, prosím, záväzne objednávajte VÝHRADNE NA POKYN AMBULUJÚCEHO LEKÁRA!
Iné vyšetrenie špecialistom v odbore NEFROLÓGIA.
Vhodné je priniesť si so sebou aj fotokópie doterajších odborných vyšetrení od iných medicínskych špecialistov a podobne.
Vhodné je priniesť si so sebou aj fotokópie doterajších odborných vyšetrení od iných medicínskych špecialistov a podobne a/alebo absolvovaných v období od predchádzajúceho vyšetrenia v uvedenej nefrologickej ambulancii.
V poznámke žiadame záväzne uviesť Vaše platné zdravotné poistenie, v akej zdravotnej poisťovni ste náležite aktuálne poistení, prípadne aký typ zdravotného poistenia máte a je aktuálne platný, event. či si budete vyšetrenia hradiť ako samoplatca.

Na vyšetrenie je možné objednať sa len na priamy pokyn ošetrujúceho/ambulujúceho lekára, vyhradené pre ultrazvukové vyšetrenia, diferenciálno-diagnostické vyšetrenia a podobne.

Ľutujeme, ale do 28.01.2024 sú všetky termíny na objednanie obsadené

Poskytovateľ:
B. Braun Avitum s.r.o.
Zariadenie:
51-31383963-A0007
nefrologická ambulancia
Zameranie:
nefrológia
Miesto prevádzkovania:
Prízemie budovy B. Braun, Hlavný vchod, Po vstupe vľavo
Hlučínska  3
83103  Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Poisťovne: VšZP, Dôvera, Union
Lekári, sestry:

MUDr. Jana Kalatová (lekár)

MUDr. Gabriela Karasová (lekár)

MUDr. Eva Mazánová (lekár)

Mgr. Alexandar Edelinszki (sestra)

Sylvia Miklánková (sestra)

Telefón:

+421 2 44 25 57 63 (NEFROLOGICKÁ AMBULANCIA)

+421 2 44 63 80 67 (Lekári)

+421 2 44 63 02 04 (Vedúca/Vrchná sestra)

+421 2 44 63 80 68 (Vedúci lekár/Primár)

Poznámka:
www.bbraun.sk
www.bbraun-avitum.sk
www.bbraun.com
Objednávanie je možné max. 366 dní vopred

Ordinačné hodiny

platnosť od: 11.11.2015
Pondelok:  7:00-15:00
Utorok:  7:00-15:00
Streda:  7:00-15:00
Štvrtok:  7:00-15:00
Piatok:  7:00-15:00
Sobota:  neordinuje
Nedeľa:  neordinuje